ࡱ> R}bjbjqqsee|eeeee$PtM<$S$U$U$U$U$U$U$$&n)^y$-ey$ee4$!!!NeeS$!S$!!!P6 !!?$$0$!) !)!!x)ek"!y$y$!$) +: [_QN'Yf[]f[b,gyuRe[f[R[RRl2020~gbL ^S{|+R[Q[I{~BlRRlYl1ReRN~yv!h~'Yf[uReRN~Ryv~TNRvvQNT{|ReRN[;mRSR1!k $0BDHJNPXZbdlnrtvӼweVeVeVeVeVeVC$hDh}CJKHOJPJQJaJhDh:^KHOJQJaJ"hDh:^5KHOJQJ\aJ$hDh:^CJKHOJQJ^JaJ6h#jhf5B*CJKHOJQJ\^JaJo(ph*hDhn5CJKHOJQJ\^JaJ-hDh]5CJKHOJQJ\^JaJo(-hDhjd5CJKHOJQJ\^JaJo(*hDh:^5CJKHOJQJ\^JaJDJPZdnt$TdTd$1$4$If`Ta$gdC$dTd$1$Ifa$gdA$dTd$1$4$Ifa$gdC$dTd$1$Ifa$gdC$TdTd-D1$M `Ta$gd:^tvzQ<.$$1$Ifa$gdIKTdTd$1$4$If`Tgdr\kd$$IfT,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 4Baytx^Tvxz    4 6 8 : > @ D F H ಢಢoಢohDh7:jKHOJQJaJo($hDh}CJKHOJPJQJaJhDh|1&KHOJQJaJo(hDhFkKHOJQJaJo(hDh:^KHOJQJaJhDh\KHOJQJaJo(hDhIKKHOJQJaJhDh:^KHOJQJaJhDh}KHOJQJaJo(+$TdTd$1$4$If`Ta$gd:^$dTd$1$Ifa$gd|1&dTd$1$4$IfgdFk$dTd$1$4$Ifa$gdh-TF1#$$1$Ifa$gd:^TdTd$1$4$If`Tgdr\kd$$IfT4,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 22 4Baytx^T $TdTd$1$4$If`Ta$gd:^$dTd$1$4$Ifa$gd|1&dTd$1$4$Ifgdh-T$dTd$1$4$Ifa$gdh-T  F1#$$1$Ifa$gd:^TdTd$1$4$If`Tgdr\kdV$$IfT4,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 22 4Baytx^T 6 F N R $TdTd$1$4$If`Ta$gd:^$dTd$1$4$Ifa$gdLdTd$1$4$Ifgdh-T$dTd$1$4$Ifa$gdh-TH J L R T V X ` b d h j  " & ( , . 6 < > @ ξξohDhKKHOJQJaJo(hDh7:jKHOJQJaJo(hDh (KHOJQJaJo(hDhboKHOJQJaJo(hDh:^KHOJQJaJhDh}KHOJQJaJo($hDh}CJKHOJPJQJaJhDhLKHOJQJaJo(hDh:^KHOJQJaJ*R T X d F1 dTd$1$4$Ifgdh-TTdTd$1$4$If`Tgdr\kd$$IfT4,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 22 4Baytx^Td j $dTd$1$4$Ifa$gd7:j$dTd$1$4$Ifa$gd (dTd$1$4$Ifgdh-T  O:,$$1$Ifa$gd:^TdTd$1$4$If`Tgdr\kd$$IfT4,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 4Baytx^T " 8 D d $dTd$1$4$Ifa$gdpAdTd$1$4$Ifgdh-T$dTd$1$4$Ifa$gdh-T@ B D b d f h l ~ ྮྮo_OhDhHKHOJQJaJo(hDhHKHOJQJaJo(hDhbrKHOJQJaJo(hDh (KHOJQJaJhDh (KHOJQJaJo(hDh (KHOJQJaJo(hDh}KHOJQJaJo($hDh}CJKHOJPJQJaJhDh:^KHOJQJaJhDh:^KHOJQJaJhDhpAKHOJQJaJo(d f j l F1#$$1$Ifa$gd:^TdTd$1$4$If`Tgdr\kd$$IfT4,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 22 4Baytx^Tl $dTd$1$Ifa$gd ($dTd$1$4$Ifa$gdCdTd$1$4$Ifgd}$dTd$1$4$Ifa$gdh-T F1 dTd$1$4$IfgdbrTdTd$1$4$If`Tgdr\kd@$$IfT4,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 22 4Baytx^T $dTd$1$4$Ifa$gdCdTd$1$4$Ifgdh-T$dTd$1$4$Ifa$gdh-T   $ , . 4 N Z \ b f ͽ୞୏ͽo_ͽhDhhKHOJQJaJo(hDh_KHOJQJaJo(hDh(-KHOJQJaJo(hDhHKHOJQJaJhDh:^KHOJQJaJhDhHKHOJQJaJo(hDh}KHOJQJaJo($hDh}CJKHOJPJQJaJhDh:^KHOJQJaJhDhHKHOJQJaJo(%  O:,$$1$Ifa$gd:^TdTd$1$4$If`Tgdr\kd$$IfT4,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 4Baytx^T . \ f dTd$1$4$Ifgdh-T$dTd$1$4$Ifa$gdCdTd$1$4$IfgdH$dTd$1$4$Ifa$gdh-T F1 dTd$1$4$Ifgdh-TTdTd$1$4$If`Tgdr\kd $$IfT4,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 22 4Baytx^T $TdTd$1$4$If`Ta$gd:^$dTd$1$4$Ifa$gdhdTd$1$4$Ifgd(-$dTd$1$4$Ifa$gdh-T Q<+dTd$1$4$Ifgdh-TTdTd$1$4$If`Tgdr\kd $$IfT,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 4Baytx^T    0 4 J L N R T ^ d f j l t v x z | ²񟀏qqhDh:^KHOJQJaJhDh:^KHOJQJaJhDh}KHOJQJaJo($hDhHvKCJKHOJPJQJaJhDh2WdKHOJQJaJo(hDhHvKKHOJQJaJo(hDhHvKKHOJQJaJhDhHvKKHOJQJaJo(hDhHvKKHOJQJaJ(  L $dTd$1$Ifa$gd2Wd$dTd$1$4$Ifa$gd_dTd$1$4$Ifgd(-$dTd$1$4$Ifa$gdh-TL N T V O:)dTd$1$4$Ifgdh-TTdTd$1$4$If`Tgdr\kd $$IfT4,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 4Baytx^TV ` t $TdTd$1$4$If`Ta$gd:^$dTd$1$4$Ifa$gd_dTd$1$4$Ifgd(-$dTd$1$4$Ifa$gdh-T O:)dTd$1$4$Ifgdh-TTdTd$1$4$If`Tgd}kd^$$IfT4,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 4Baytx^T dTd$1$4$Ifgdbr$dTd$1$4$Ifa$gdVdTd$1$4$IfgdV$dTd$1$4$Ifa$gdh-T "$&*:DNPRXZ\^bnp|~n^^hDh1KHOJQJaJo(hDh1KHOJQJaJo(hDhbrKHOJQJaJo(hDh}KHOJQJaJo($hDh}CJKHOJPJQJaJhDhbrKHOJQJaJo(hDh:^KHOJQJaJhDhVKHOJQJaJo(hDh:^KHOJQJaJhDhVKHOJQJaJo($ "(*O:,$$1$Ifa$gd:^TdTd$1$4$If`Tgd}kd$$IfT4,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 4Baytx^T*<PTX$TdTd$1$4$If`Ta$gd:^$dTd$1$4$Ifa$gdCdTd$1$4$Ifgdh-T$dTd$1$4$Ifa$gdh-TXZ`bF1#$$1$Ifa$gd:^TdTd$1$4$If`Tgd}kd$$IfT4,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 22 4Baytx^Tbp$TdTd$1$4$If`Ta$gd:^$dTd$1$4$Ifa$gdCdTd$1$4$Ifgd1$dTd$1$4$Ifa$gdh-T "οrbRBhDhKHOJQJaJo(hDhR fKHOJQJaJo(hDhjKHOJQJaJo(hDh1KHOJQJaJo(hDhKHOJQJaJhDhKHOJQJaJhDh1KHOJQJaJo(hDh1KHOJQJaJhDh1KHOJQJaJhDh}KHOJQJaJo($hDh}CJKHOJPJQJaJhDh:^KHOJQJaJF1!dTd$1$Ifgdh-TTdTd$1$4$If`Tgd}kd$$IfT4,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 22 4Baytx^T2dTd$1$4$Ifgdj$dTd$1$4$Ifa$gd&dTd$1$4$Ifgd&$dTd$1$4$Ifa$gd&"024:<^`dfptv|~̼}j[LKHOJQJaJo(hDh03KHOJQJaJo(hDh03KHOJQJaJhDh03KHOJQJaJo($hDh}CJKHOJPJQJaJhDh1KHOJQJaJ"hDh5KHOJQJaJo(24:<O:*dTd$1$Ifgdh-TTdTd$1$4$If`Tgd}kdW$$IfT4,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 4Baytx^T<N`d~dTd$1$4$Ifgdfl$dTd$1$4$Ifa$gd&dTd$1$4$Ifgd&$dTd$1$4$Ifa$gd&~O:*dTd$1$Ifgdh-TTdTd$1$4$If`Tgdkd$$IfT4,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 4Baytx^TdTd$1$4$Ifgdl_$dTd$1$4$Ifa$gdgRdTd$1$4$Ifgd$dTd$1$4$Ifa$gd& АА}m^N^G?NhDh03o( hDh03hDh03KHOJQJaJo(hDh03KHOJQJaJhDh03KHOJQJaJo($hDhl_CJKHOJPJQJaJhDhl_KHOJQJaJo(hDhl_KHOJQJaJo(hDhKHOJQJaJo(hDhgRKHOJQJaJo(hDhl_KHOJQJaJhDhWKHOJQJaJo(hDhKHOJQJaJo(O:*dTd$1$Ifgdh-TTdTd$1$4$If`Tgdkd$$IfT4,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 4Baytx^T B$dTd$1$Ifa$gdh$dTd$1$4$Ifa$gdhdTd$1$4$Ifgdh$dTd$1$4$Ifa$gdh &02@BDHLPT\^btvxzxxxxx xxx&x(x*x.xȶأؔȔȔؔضؔ蒔ؔȶ"hDh<4?5KHOJQJaJo(UhDh03KHOJQJaJ$hDh03CJKHOJPJQJaJ"hDh035KHOJQJaJo(hDh03KHOJQJaJo(hDh03KHOJQJaJo(hDh03KHOJQJaJhDh03o(,BDJLO:,$$1$Ifa$gd:^TdTd$1$4$If`Tgd03kd$$IfT4,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 4Baytx^TL^vz$dTd$1$Ifa$gd&$dTd$1$4$Ifa$gd&dTd$1$4$Ifgd$dTd$1$4$Ifa$gd&F1#$$1$Ifa$gd:^TdTd$1$4$If`TgdPkd $$IfT4,ֈ\i%F\FFeF FQF! t8622 22 4Baytx^Tx x(xdTd$1$4$Ifgd$dTd$1$4$Ifa$gd&dTd$1$4$Ifgd@G{$dTd$1$4$Ifa$gd&1R4cNbJTI{ gؚ4*Nf[RYl10_{/fNh[_QN'Yf[S_vb~bbg20N NagvmSVv #N[^Rv100% XT[^Rv60% N,Y5NQHrSh{|v ,{N\O[^Rv100% ,{N\O[^Rv80% ,{ N\O[^Rv60%0 xxxx~ xxxx NN Re[f[R~h^Sf[SYTyv{|+R_eb~[8h3uf[R [XTs;NN ~{W[ t^ g e[_QN'Yf[]f[b,gyuRe[f[R3uh3uNf[SNN/t^~f[b[;`Re[f[Rb~yv{|+RReyvTySe b~~USMO_e3uf[R| [8hf[RƖSOyv3ubPgenUSPgeYpSNDhT [XTs;NN a~{W[ t^ g e | a~{W[ t^ g ef[ba~{W[ t^ g eYlYQ[Y h^hDhlsCJOJQJaJo(hDhHCJOJQJaJo(hDhnCJOJQJaJo(hDh*CJOJQJaJo(hDhnKHOJQJaJhDhnKHOJQJaJo("hDh:^5KHOJQJaJo("hDhHvK5KHOJQJaJo("hDh{5KHOJQJaJo(hDh<4?CJo("hDh<4?5KHOJQJaJo(hDh:^5KHOJQJaJy y"yVy\ybyhyry|yyy$9$If^9a$gdJs $$Ifa$gd} $$Ifa$gdJsUDcWD]`gdJs$TdTd1$4$`Ta$gd nypy>zDzHzJzNzPzVzZz`zfzhzzzzzzz{{{| |||"|*|,|0|6|:|R|V|X|Z|p|r|v|z|~||||||߼tttttttttthDhjCJOJQJaJo(hDhnCJOJQJaJo(hDhwCJOJQJaJo(hDhJsOJQJo(hDhnOJQJo($hDhnCJKHOJQJ^JaJhDh8MKCJOJQJaJo(hDhnCJOJQJaJo(hDh}CJOJQJaJo(-yyyy) $$Ifa$gd&kd$$Iflg֞0h$_$8 0'4 laytJsyyyyyy $$Ifa$gd&yyyy) $$Ifa$gd&kd$$Ifl֞0h$_$8 0'4 layt&yyyyyy $$Ifa$gd&yyyy) $$Ifa$gd&kdu$$Ifl֞0h$_$8 0'4 layt&yyyyyy $$Ifa$gd&yyyy) $$Ifa$gd&kdh$$Ifl֞0h$_$8 0'4 layt&yyyyyy $$Ifa$gd&yyyy) $$Ifa$gd&kd[$$Ifl֞0h$_$8 0'4 layt&yyyyyy $$Ifa$gd&yyyy) $Ifgd&kdN$$IflX֞0h$_$8 0'4 layt&yyyyyy $Ifgd&yyfz) 8XDdgd}kdA$$Iflv֞0h$_$8 0'4 layt&fzhzjzlznzpzrztzvzxzzz|z~zzzzzzzzzzzzzzzgdn$dw-D1$M a$gdnzzzzzzzzzzzz{{{{{{*{@{J{T{b{$$G$H$Ifa$gd}Ff! $G$H$Ifgd}$$G$H$Ifa$gdJs$a$gdngdnb{h{j{l{-! $G$H$IfgdJskd#$$Iflֈ;Ol$S2$0U'4 layt}$$G$H$Ifa$gdJsl{n{p{r{t{v{ $G$H$IfgdJsv{x{z{|{~{{<0000 $G$H$IfgdJskd$$$Iflֈ;Ol$S2$0U'4 layt}{{{{{{0kd%$$Iflֈ;Ol$S2$0U'4 layt} $G$H$IfgdJs{{{{{{0kd&$$Iflֈ;Ol$S2$0U'4 layt} $G$H$IfgdJs{{{{{{{{{{Rkd'$$Ifl4v\;\$@ 80U'4 laytJs$$G$H$Ifa$gdJs {{{{{{aRRRR$$G$H$Ifa$gdJskdv($$Ifl4\;\$@ 80U'4 laytJs{{{{{{aRRRR$$G$H$Ifa$gdJskd[)$$Ifl4\;\$@ 80U'4 laytJs{{{{{{aRRRR$$G$H$Ifa$gdJskd@*$$Ifl4\;\$@ 80U'4 laytJs{{|| | |||>|aUUUUUUI $G$H$Ifgd} $G$H$IfgdJskd%+$$Ifl4\;\$@ 80U'4 laytJs>|P|R|T|V|X|Z|||||||||$$1$G$H$Ifa$gdJs $G$H$IfgdJs|||||||||}}} } }}}Ͻh]jh]UhDh(#KHOJQJaJhDhn5KHOJQJaJ"hDh%5KHOJQJaJo(hDhnCJOJQJaJo(hDhjCJOJQJaJo(hDh}CJOJQJaJo(||||||}}}ueQLJLJLgd:^$TdTd1$4$`Ta$gd$dTd1$4$a$gd%kd ,$$Ifl F;@ $\ 0U'  4 laytJs} }}}}}$TdTd1$4$`Ta$gdgd:^9182P0:ph-TA .!"#$%S 6182P:pn. A!"#$%S $$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V , t86,5\55e5 5Q5!/ / / 22 4 Baytx^T=$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V 4, t86+,5\55e5 5Q5!/ / / / 22 22 4 Baytx^T=$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V 4, t86+,5\55e5 5Q5!/ / / / 22 22 4 Baytx^T=$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V 4, t86+,5\55e5 5Q5!/ / / / 22 22 4 Baytx^T+$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V 4, t86+,5\55e5 5Q5!/ / / / 22 4 Baytx^T=$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V 4, t86+,5\55e5 5Q5!/ / / / 22 22 4 Baytx^T=$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V 4, t86+,5\55e5 5Q5!/ / / / 22 22 4 Baytx^T+$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V 4, t86+,5\55e5 5Q5!/ / / / 22 4 Baytx^T=$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V 4, t86+,5\55e5 5Q5!/ / / / 22 22 4 Baytx^T#$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V , t86,5\55e5 5Q5!/ / / / 22 4 Baytx^TL$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V 4, t86++,5\55e5 5Q5!/ / / / / / 22 4 Baytx^TL$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V 4, t86++,5\55e5 5Q5!/ / / / / / 22 4 Baytx^T+$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V 4, t86+,5\55e5 5Q5!/ / / / 22 4 Baytx^T=$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V 4, t86+,5\55e5 5Q5!/ / / / 22 22 4 Baytx^T=$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V 4, t86+,5\55e5 5Q5!/ / / / 22 22 4 Baytx^T+$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V 4, t86+,5\55e5 5Q5!/ / / / 22 4 Baytx^T+$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V 4, t86+,5\55e5 5Q5!/ / / / 22 4 Baytx^T+$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V 4, t86+,5\55e5 5Q5!/ / / / 22 4 Baytx^T+$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V 4, t86+,5\55e5 5Q5!/ / / / 22 4 Baytx^T=$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V 4, t86+,5\55e5 5Q5!/ / / / 22 22 4 Baytx^T=$$If!vh5\55e5 5Q5!#v\#v#ve#v #vQ#v!:V 4, t86+,5\55e5 5Q5!/ / / / 22 22 4 Baytx^T$$If!vh58555555 #v8#v#v#v#v :V lg0',585555 4aytJs$$If!vh58555555 #v8#v#v#v#v :V l0'585555 4ayt&$$If!vh58555555 #v8#v#v#v#v :V l0'585555 4ayt&$$If!vh58555555 #v8#v#v#v#v :V l0'585555 4ayt&$$If!vh58555555 #v8#v#v#v#v :V l0'585555 4ayt&$$If!vh58555555 #v8#v#v#v#v :V lX0'585555 4ayt&$$If!vh58555555 #v8#v#v#v#v :V lv0'585555 4ayt&U$$If!v h5S5n5S558555H5 5 #vS#vn#vS#v#v8#v#v#vH#v #v :V lg0U', 5S5n5S558555H5 5 4ayt}kd4 $$Iflg ;O\X!$SnS8H0U'((((4 layt}$$If!vh5S552555$#vS#v#v2#v#v#v$:V l0U',5S552555$4ayt}$$If!vh5S552555$#vS#v#v2#v#v#v$:V l0U'5S552555$4ayt}$$If!vh5S552555$#vS#v#v2#v#v#v$:V l0U'5S552555$4ayt}$$If!vh5S552555$#vS#v#v2#v#v#v$:V l0U'5S552555$4ayt}$$If!vh55@ 585#v#v@ #v8#v:V l4v0U'+++,55@ 5854aytJs$$If!vh55@ 585#v#v@ #v8#v:V l40U'+++,55@ 5854aytJs$$If!vh55@ 585#v#v@ #v8#v:V l40U'+++,55@ 5854aytJs$$If!vh55@ 585#v#v@ #v8#v:V l40U'+++,55@ 5854aytJs$$If!vh55@ 585#v#v@ #v8#v:V l40U'+++,55@ 5854aytJs$$If!vh55\5 #v#v\#v :V l 0U'55\5 4aytJsj 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nHsH tHJ`J (#cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH`` :^h 1$dd1$@&[$\$a$"5CJ0KH$OJPJQJ\^JaJ0ZZ :^h 2$$d@&5CJ OJPJQJ\^JaJ $A $ ؞k=W[SOBi@B 0nfh3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛KY,e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!mQtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[x=ޝzvg53NjHHzZ $ʯI)*E_N&IA!>Ǽ3xN>UWL0Č߫߿z}rx{h9T8T/χ?xY'~3S~O_|w)ӈHt=a+d NG1-RlƁ1RJwT蠯M1K"o he˓ێ½PL-|%EhY7'qP.\L=dqķ3Iofi.ñBRb-JP_pG ݢiKtdӌhFio7;7Q2ȾD>a/Q>XW ˔M_uHq)h +:Viw4rBqϫ"r!2laCbU|!8^8>ܠ,AбVt׎~ls14_=,ɬožTV G"ѦbH'.4x޵w-ϷE|F;v`b3"G 'e\fHO '$i_wp >*8i&LY%\,xҕ= r6f 3Tʅ):ªZKLs&C Mܛ0 [˫p@ע`j۽7 YHxHicT5Ar@HZAZC}i' RQ\m,zo,gQu{Y\,Nר/=L _.̇Y7C6-fSh62"5NHT[X65̫4X%Yֳ2fkhi~tCKF#b +w1m|4`!:U!p5a:~{4mmio ήc8mDJpSǹ橠V1?#Si?3E'pS2W`qB]( 08w nA[s)k8= Aa?R dڒɾcUӽ˲d)#Queb}C!&i0>4S7{z F} 4sKvUKoȳh~1jYUVH5U8Vk;֜L9ŰD ?*|FL"A3>g]dm2iVֵ褽mg ; vH @ " .xny|} !',/47@B]t R d d l L V *Xb2<~BL(xyyyyyyyyyyyyyyfzzb{l{v{{{{{{{{>||}} "#$%&()*+-.01235689:;?ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\^_@ @H 0( 0( B S ? "$%'(,-126=AFUVW[]hwxy}"168@BPRdfimntuvy+/023569EIJPQSTVWYZ^ijnsw|&'/23DFMOPRSUVXcfktz~ /0GPTYZmq|,-QWgjlnsuw~ "'-/=>ABNP[\csuy|~ ! !  PQ$%QW\\~8$=%z:wC~8)JF$=%DDyzonboEIKj*m (`(-pVzpFk {@!V#%|1&aN& (44<4?8wC8MKHvKh-T-TV1Xr\:^l_~c2WdR fh#j7:j1]mlsw@G{!S{}ne:fl#_\CKx@?]}  & 0 2 3 : !6"000 0 00000006:>@DZ\^ =@\]^$([{ 0 0 000000Y[];[iyy3QHX $P:^2!xxAdministratorAdministratorOh+'0h $ 0<HPX`Administrator Normal.dotmAdministrator90Microsoft Office Word@<@ e|@0՜.+,0 X`lt| y  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`bcdefghijklmnopqrstuvwyz{|}~Root Entry FR6Data a,1Tablex)WordDocument sSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore >6P60JUUS1R2Q==2 >6P6Item PropertiesUCompObj u  F#Microsoft Office Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q